Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1912. augusztus 22-én született Tótkomlóson (Békés megye). 1944-ig napszámosként dolgozott.

1944-46-ban az MKP tótkomlósi titkára, 1946-48-ban békéscsabai városi titkára volt. 1948-50 között az MDP KV káderosztályán dolgozott előbb munkatársként, majd alosztályvezetőként. 1950-53-ban prágai nagykövetként szolgált.

1953. július 4. és 1956. július 30. között külügyminiszterként a kormány tagja lett. Az MDP KV tagja volt 1954. május 30. és 1956. október 30. között. 1949-től 1958-ig parlamenti képviselő volt. A Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége főtitkárának is megválasztották.

1956 augusztusától 1960-ig moszkvai magyar nagykövet. Moszkvai tartózkodása idején rövid ideig ulánbátori magyar nagykövet (1957-ben).

Kommunizmuskutató Intézet

1912. augusztus 22-én született Tótkomlóson (Békés vm.), szlovák felmenőkkel rendelkező szegényparaszti családban. Mindössze öt elemit végzett. 1945-ig mezőgazdasági munkásként és napszámosként dolgozott, s fiatalon bekapcsolódott a munkásmozgalomba. 1932–33-ban szülőhelyén a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kerületi titkáraként tevékenykedett.

A szovjet csapatok 1944. őszi megérkezése után egyik szervezője volt a Magyar Kommunista Párt (MKP) helyi szervezetének, és ő lett a falu kommunista pártszervezetének titkára. Tevékenységére hamarosan a megyében is felfigyeltek és a megyeszékhelyre, Békéscsabára helyezték pártmunkásnak. Ő is egyike volt a szegénysorból ekkoriban kiemelkedő, a pártfunkcionáriusi létet életpályának választó vidéki kádereknek. Békéscsabáról a két munkáspárt 1948-as kikényszerített egyesítése után rögtön a fővárosba került. A pártiskola elvégzése után nem is küldték vissza megyéjébe: a központi apparátusban, a rendkívül fontos Káderosztályon kapott munkát, ahol hamarosan kinevezték alosztályvezetőnek.

1950-ben „állami vonalra” került: mindennemű külpolitikai tapasztalat nélkül a Külügyminisztériumba helyezték át, és megbízták a prágai követség – ekkoriban a környező „szocialista” országokkal nem voltak nagyköveti szintű kapcsolataink – vezetésével. Kinevezésében nyilván szerepet játszott szlovák származása, személyétől a lakosságcsere miatt megromlott kapcsolatok javulását remélhették. A csehszlovák fővárosban napra pontosan három évig teljesített diplomáciai szolgálatot.  

Nagy Imre 1953 júniusában megalakult kormányában külügyminiszter lett. (A Rákosi-érában sűrűn cserélődtek a külügyminiszterek: közvetlen elődje, Molnár Erik már 1947–48-ban is vezette a tárcát s ült ebben a bársonyszékben Rajk László, Kállai Gyula és Kiss Károly is.) Nagy Imre első kabinetjében két fontos tárca élén történt változás: kikerült a kormányból Farkas Mihály (helyette Bata István lett a honvédelmi miniszter), és új emberként bekerült Boldoczki. Kinevezésének okairól s arról, miért őt helyezték a külügyi tárca élére, jószerivel semmit sem tudunk.

1956 első félévében a magyar külpolitikában, az eddig tapasztalható merev és feltétel nélküli Szovjetunióhoz való igazodás után, egyfajta „nyitásra” való törekvés volt tapasztalható. Ez év nyarán ennek jegyében cserélték le a feltétlen szovjetbarátsággal jellemezhető Boldoczkit Horváth Imrére, aki ezt megelőzően a londoni magyar követséget vezette. Minisztersége után Boldoczkit az akkor legfontosabb diplomáciai posztra helyezték: Münnich Ferencet követve őt bízták meg a moszkvai nagykövetség vezetésével, ami egyértelműen jelezte viszonylagos súlyát a külügyi vezetésben. Ezt követően rövid ideig ulánbátori nagykövet is volt.

Diplomáciai tisztségeiből való visszahívása után, 1960 májusában hazarendelték, és Budapesten egy kevéssé jelentős vállalat igazgatójaként működött még egy évtizeden keresztül.  

1988. december 14-én halt meg Budapesten.

 

Életút, tisztségek:

1944. novembertől a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948-tól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1944. november 14. – 1946. február 1. Az MKP tótkomlósi szervezetének titkára.

1946: Budapesten elvégzi a hat hónapos pártiskolát.

1946. szeptember – 1948. június 17. Az MKP békéscsabai városi bizottságának titkára.

1948. június – 1950. július 4. Az MDP Központi Vezetősége (KV) káderosztályának munkatársa, majd alosztályvezetője.

1949. június 8. – 1958. szeptember 26. Országgyűlési képviselő.

1950. július 4. – 1953. július 4. Prágai követ.

1953. július 4. – 1956. július 30. Külügyminiszter.

1954. május 30. – 1956. október 28. Az MDP KV tagja.

1956. augusztus 7. – 1960. május 17. Moszkvai nagykövet.

1957. április 24. – 1957. augusztus 30. Ulánbátori nagykövet.

1960. november – 1970: A Baromfiipari Országos Vállalat Tollfeldolgozó Üzemének igazgatója.

1970-től a Budapesti Fogyasztási- és Lakásszövetkezetnél szaktitkár-helyettes.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023