Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1923. március 29-én született Kaposvárott. Az életrajzi lexikonokból kimaradt, szöveggyűjtemények lábjegyzetei adnak csak felvilágosítást életének főbb állomásairól. Ezek szerint eredeti foglalkozása vasesztergályos. 1937-től részt vett a Vasas Szakszervezet ifjúmunkás csoportjában. Kommunista szervezkedés vádjával többször letartóztatták, 1944 végén megszökött a börtönből.

1945 februárjában a Szakszervezeti Ifjúsági Titkárság egyik vezetője. Az 1945 áprilisában megalakult MADISZ országos vezetőségének tagja lett. 1945 nyarán pártiskolán tanult. A szervezet szeptemberi kongresszusán kimaradt a testületből és 1945 végétől a Szakszervezeti Ifjúsági Tanoncmozgalom (SZIT) titkára, majd főtitkára. Az 1945 novemberi nemzetgyűlési választásokon a MADISZ és a SZIT együtt ajánlották képviselőjelöltnek. A MADISZ 1946 októberi második kongresszusán újfent az országos vezetőség tagja lett. 1948 márciusában a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ) alakuló ülésén a Központi Intéző Bizottság tagja lett.

1949 júniusától a KV Szervező Bizottság (adminisztrációt vezető) titkára lett. A KV 1950 május i plénumán kooptálták a KV-ba, a KV Titkárság tagja és a KV Szervező Bizottság póttagja lett, miközben továbbra is a KV Szervező Bizottság (adminisztrációt vezető) titkára maradt. 1950 június ában a KV Szervező Bizottság és a Főtitkárság Irodáit összevonták, és létrehozták a Központi Vezetőség Irodáját, melynek élére került. Az MDP II. kongresszusán (1951 ) a Politikai Bizottság póttagja és a KV Szervező Bizottság rendes tagja lett, de kikerült a KV Titkárságából.

1951. március 29-én a DISZ főtitkárává választották. A KB 1953 június i ülésén kimaradt a vezető testületekből. 1954. február 11-ig volt a DISZ főtitkára, ezután a Zala megyei Pártbizottság titkára.

1956 utáni pályafutásáról mindössze annyi ismeretes, hogy a külkereskedelem területén vezető beosztásban dolgozott, nyugdíjba vonulásáig.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1923. március 29-én született Kaposváron, Somogy vm. székvárosában. Alapfokú iskolája elvégzését követően két polgári osztályt végzett, majd esztergályosnak tanult. Fiatal munkásként hamar megismerkedett a kommunizmus eszméivel, és tagja lett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak, valamint a Vasas Szakszervezet ifjúsági csoportjának 1937-ben. A II. világháborút megelőző néhány évben tevékenyen részt vett az illegalitásban lévő kommunista párt munkájában, amit 1941-től új munkahelyén, a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben is folytatott. A rendőrség látókörébe kerülve 1942-ben és 1944 májusában is letartóztatták, de sikerült megszöknie a Németország felé szállított fogolytranszportból.

1945 kora tavaszától különböző pozíciókba helyezte a Magyar Kommunista Párt (MKP): előbb kinevezték a Szakszervezeti Ifjúsági Titkárság egyik vezetőjévé, majd megtették a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség országos vezetőségének tagjává tették 1945 nyarán. Mivel komolyan számolt vele a kommunista párt, pártiskolára küldték, ahonnan visszatérve a Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom (SZIT) második embere, majd főtitkára lett. Pályájának e szakaszából tisztán kiolvasható, hogy a párt ifjúsági vonalának egyik kulcsembere volt, akire nyugodt szívvel rá lehetett bízni a kommunista ideológia és propaganda terjesztését a fiatalok között. A fordulat évében, 1948-ban a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége vezetői közé választották; ekkor e szervezet feladata volt az országban működő ifjúsági csoportosulások ellenőrzése, irányítása.

1948. júniusától tagja lett a szociáldemokratákat beolvasztó kommunista pártnak. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) kádereként éles hangon ítélte el azokat, akik szembehelyezkedtek a kommunista párttal; a Rajk-per idején munkásaktíván buzdított az ellenség megsemmisítésére. 1949 nyarán, Farkas Mihály támogatásával, bekerült a központi pártapparátusba: az MDP Központi Vezetősége (KV) Szervező Bizottságának (SZB) titkáraként tevékenykedett (tulajdonképpen adminisztratív teendőket végzett az SZB számára). Egy évvel később még feljebb lépett a hierarchiában: kooptálták a Központi Vezetőségbe, tagja lett a KV Titkárságának és póttagja az SZB-nek. 1950. júniustól a Főtitkárság Irodája és a Szervező Bizottság Irodája összevonásával létrehozott KV Irodát vezette.

Az MDP II. kongresszusán, amelyet 1951 elején rendeztek, a párt Politikai Bizottságának (PB) póttagjává és az SZB rendes tagjává választották. Előmenetelében továbbra is közrejátszott a nagyhatalmú honvédelmi miniszter, Farkas Mihály támogatása. Politikai pályájának egyik érdekes adaléka, hogy a későbbi pártvezér, Kádár János 1951-es letartóztatását követően annak rózsadombi villájába Dénes István költözhetett be, aki így a pesti utca által „káderdűlő”-nek hívott terület fontos lakója lett.

A korábban ifjúsági vonalon tevékenykedő Dénesnek 1951 tavaszán távoznia kellett a központi apparátusból: megtették a több mint hétszázezer tagot számláló Dolgozó Ifjúság Szövetsége főtitkárának, amely pozíciójában ugyan az ifjúság ideológiai képzését felügyelte, ám korábbi KV- és PB-tagságához képest ez jókora visszalépésnek számított. (Formális, tisztségének szóló gesztus volt, hogy 1953. májusban megválasztották országgyűlési képviselőnak.) 1954 februárjában e pozíciójából is távoznia kellett: az MDP PB 1953. december 30-i ülésére készített feljegyzés szerint „feladatát nem tudja ellátni […] magatartása szerénytelen, munkatársaival sokszor durva”. A párt tehát, „mert a megyei titkári tisztség ellátására alkalmas” volt, áthelyezéséről határozott: Zala megyébe küldte. Több mint két éven át a megyei pártbizottság első titkáraként tevékenykedett. A párt felső vezetése 1956 nyarán itteni munkáját is a súlyos bírálatban részesítette (elmarasztalták a megyei tsz-szervezésben mutatkozó komoly lemaradás és az általa alkalmazott erőszakos eszközök miatt), és tisztségéből leváltotta.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején határozottan elítélte az eseményeket, keményvonalas kommunistaként elítélően vélekedett a szabadságharcról. A felelősségre vonástól való félelmében kénytelen volt a székesfehérvári 6. lövészhadtest parancsnokságán menedéket kérni, Sebes Imre Fejér megyei első titkárral egyetemben.

A Kádár vezette Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) nem tartott igényt szolgálataira, s komoly szerepet nem adott neki. 1957. májusban parlamenti mandátumától megfosztották, s az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága döntése értelmében a Külkereskedelmi Minisztériumban kapott állást. Osztályvezető lett, majd kereskedelmi tanácsosnak küldték Nigéria, utóbb Jugoszlávia fővárosába. A későbbi években az ír tulajdonú Citibank munkatársa lett. Kései élettörténetének pikantériája, hogy a nyolcvanas években az egykori ÁVH-központ épületében (jelenleg a Terror Háza Múzeum működik benne) székelő vegyipari kereskedelmi vállalat, a Chemokomplex vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 1985. szeptemberben a Zenit Kft. igazgatója lett, 1987-ben onnan nyugdíjazták.

Nyugdíjasként érte a halál 2005. december 18-án a fővárosban.

 

Életút, tisztségek:

1937-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1941-től a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1945. április 23. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) országos vezetőségének szakszervezeti kiküldöttje (megbízottja).

1945 tavasz – 1946. március 2. A Szakszervezeti Ifjúsági és Tanoncmozgalom (SZIT) aktivistája, majd a vezetőség tagja.

1945. szeptember 25-től: Az MKP Központi Vezetősége (KV) Ifjúsági Titkárságának (tulajdonképpen Osztályának) tagja.

1945–1946: Öt hónapos pártiskolát végez.

1946. február 5. Az ifjúsági szervezetek közös Intéző Bizottságának tagja a SZIT részéről.

1946. március 2. – 1948. március 22. A SZIT titkára, majd főtitkára.

1946. március 4. – 1948. március 22. A Magyar Ifjúság Országos Tanácsának tagja a SZIT képviselőjeként.

1946. október 12. – 1948. március 22. A MADISZ Országos Vezetőségének tagja.

1948. március 22. – 1948. december: A Magyar Ifjúság Nép Szövetsége Központi Intéző Bizottságának tagja.

1948. december – 1949. június 28. Az MDP Központi Vezetősége (KV) Titkárságán Farkas Mihály referense.

1949. június 28. – 1950. május 31. Az MDP KV Szervező Bizottságának (adminisztratív) titkára.

1950. május 31. – 1954. május 30. Az MDP KV tagja.

1950. május 31. – 1951. március 1. Az MDP KV Titkárságának tagja.

1950. május 31. – 1951. március 2. Az MDP KV Szervező Bizottságának póttagja.

1950. június – 1951. március 1. Az MDP KV Irodájának vezetője.

1951. március 2. – 1954. május 30. Az MDP KV Politikai Bizottságának póttagja.

1951. március 2. – 1953. június 28. Az MDP KV Szervező Bizottságának tagja.  

1951. március 8. – 1954. február: A Dolgozó Ifjúság Szövetsége főtitkára.

1953. május 17. – 1957. május 9. Országgyűlési képviselő a Magyar Függetlenségi Népfront Bács-Kiskun megyei listájáról.

1954. február – 1956. augusztus 8. Az MDP Zala Megyei Bizottságának első titkára.

1956 után: A Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője; a lagosi (Nigéria) és a belgrádi (Jugoszlávia) nagykövetség kereskedelmi tanácsosa; a CHEMOKOMPLEX Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgató-helyettese.

1985. szeptember – 1987: A ZENIT Kft. igazgatója.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023