Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Szentesen született, 1907. október 13-án. A háború előtt paraszt volt.

1929-ben a kommunista párt tagja lett, részt vett az agrárszocialista mozgalomban. 1944-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője lett.1945 után különböző pártfeladatokkal bízták meg. 1946-ban csongrád megyei titkár volt. 1947-ben a KV Agrárpolitikai Osztály vezetője lett. 1948 október 28-án az osztályt átszervezték Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztállyá. Az MKP III. kongresszusán (1946) KV-tag,és a következő kongresszuson (1948) a KV Szervező Bizottság póttagja lett. Helyettese, Hegedüs szerint „sem Rákosi, sem Gerő nem szerette. Az az agrárszocialista mozgalomból származó vezető volt, aki nem tudott beilleszkedni a Központi Vezetőség apparátusának egyre hierarchikusabb szervezetébe, s nem nagyon rendelkezett vezetői képességekkel. Azt hiszem, ez volt a fő oka rövid idő utáni leváltásának, de a mentalitása is más, mint a fiatal pártfunkcionáriusoké. Erdei Mihály hamarosan átkerült az Állami Gazdaságok Főigazgatóságának vezetői posztjára, én pedig az osztály vezetője lettem” A KV 1950 májusi plénumán kimaradt a KV Szervező Bizottságból. 1950-től a földművelési miniszter helyettese lett. 1952-től vállalatigazgató, majd a XV. kerületi pártbizottság titkára. Az MDP III. kongresszusán (1954) kimaradt a 1956 októberében részt vett az MSZMP szervezésében. 1957 tavaszától a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóságának főigazgató-helyettese. 1960-tól a Ráckereszturi Állami Gazdaság igazgatója.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Szentesen (Csongrád vm.) született 1907. október 13-án, apai felmenői mind juhászok voltak. Négy elemi iskolai osztályt végzett. 1920-tól 1932-ig a család 4 hold földjén és bérelt legelőin ő maga is juhász volt. 1932-től 1944-ig kubikosként dolgozott.

1929-ben lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba (MSZDP) és a Földmunkások Országos Szövetsége szentesi csoportjába. Az 1934. januári tisztújításkor a szentesi szociáldemokrata szervezet végrehajtó bizottságának jegyzőjévé választották, 1937 januárjától a végrehajtó bizottság alelnöke volt. 1936 decemberében a földmunkás szakszervezet helyi csoportjának is alelnöke lett. 1939 januárjában Szentes küldötte volt az MSZDP XXXII. kongresszusán. 1941 márciusában részt vett a Földmunkások Országos Szövetsége budapesti kongresszusán is. A világháborúban nem teljesített katonai szolgálatot.

Miután a szovjet hadsereg elfoglalta Szentes városát, Erdei már a kommunista párt helyi szervezetének megalakításában segédkezett, s meg is választották a vezetőség tagjává.

1945-ben szülővárosában bekerült a helyi nemzeti bizottságba, a városi képviselő-testületbe, majd a megyei törvényhatósági bizottságba; később ő volt a szakszervezetek titkára és a Szentesi Nemzeti Bizottság elnöke is. 1944 decemberében a szabad szakszervezetek képviseletében az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője lett. Az 1945. novemberi választásokon a Magyar Kommunista Párt (MKP) Csongrád és Csanád vármegyei listáján pótképviselő lett; behívására 1946 áprilisában került sor. 1953 márciusáig maradt nemzetgyűlési, illetőleg országgyűlési képviselő.

A koalíciós időkben a kommunisták a paraszti érdekképviseleti szervekbe delegálták: a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége alelnöke, majd elnöke volt, 1948 végétől pedig a formálisan a szegény- és középparasztság egységes érdekvédelmi képviseletét ellátó Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége alelnöke lett.

Itteni tevékenysége mellett gyors pártkarriert futott be: 1946 tavaszán őt bízták meg az MKP Csongrád megyei szervezetének vezetésével. A párt őszi kongresszusán az ekkor még csak 31 tagú Központi Vezetőségbe (KV) is beválasztották. 1948 elején bevitték a pártközpontba, és rábízták a vidéki munkát irányító Falusi Osztály vezetését. Nyáron, az „egyesítési kongresszuson” tovább emelkedett: póttagja, majd ősszel rendes tagja lett az MDP KV Szervező Bizottságának, amely akkoriban a párt egyik legfontosabb operatív irányító szerve volt. Ez a tény nemcsak a parasztság megnyerésére törekvő politika fontosságát mutatja, hanem rávilágít a kommunista párt viszonylagos káderhiányára is. Erdei képzetlensége még a kor viszonyai között is feltűnő volt, noha 1950-ben elvégezte a Pártfőiskola egyéves tanfolyamát. (Az osztályvezetői poszton például az egyetemet végzett Donáth Ferenc volt az elődje.)

1950 nyarán kikerült a pártközpontból: miniszterhelyettesi kinevezése már jelezte pályájának megtorpanását. Bukása 1951 végén teljesedett ki, amikor leváltották miniszterhelyettesi tisztségéből, és a párt Titkársága azt sem fogadta el, hogy kinevezzék a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének elnökévé; csak állami gazdasági igazgató lehetett. Nem teljesített jól a Kiskunsági Állami Gazdaság igazgatójaként sem, ezért áthelyezték a Gyapottermesztési Igazgatóság élére. (A Rákosi-korszakban a gyapot meghonosításának szocialista kísérlete zajlott, és ezzel a valósággal köszönő viszonyban sem lévő – szovjet típusú és erőszakos – tervvel igyekeztek a gazdaság számára a nyersgyapot-szükségletet fedezni. A kísérlet bukása – a nem megfelelő időjárás okán – 1954-re tehető.)

Nagy Imre kormányalakítása után ismét viszonylag magas párttisztséget kapott Budapesten, s 1956-ig a XVI. kerületi pártbizottság élén állt. Erdei 1956. november 4. után ugyan részt vett a Magyar Szocialista Munkáspárt szervezésében, de párttisztséget Kádáréktól már nem kapott. 1957 tavaszától az FM Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóságának vezetője, 1960-tól a Ráckeresztúri Állami Gazdaság, 1961-től 1963-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kátai Állami Gazdaság igazgatója volt.

Nyolcvanöt évesen, 1992. október 6-án halt meg Budapesten.

Második felesége, Izsák Julianna a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Filozófia Tanszékének docense, a közgazdaság-tudományok kandidátusa, 1949–1958 között országgyűlési képviselő volt.

 

Életút, tisztségek:

1929-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1944. októbertől a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1929: A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének tagja.

1936: A Földmunkásszövetség szentesi szervezetének alelnöke.

1937–1944: Az MSZDP szentesi szervezetének alelnöke.

1944. október: Az MKP Szentes Városi Bizottságának vezetőségi tagja.

1944. december 17. – 1945. november 29. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője.

1945: A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége szentesi szervezetek titkára, a Szentesi Nemzeti Bizottság elnöke, a városi képviselőtestület és a vármegyei törvényhatósági bizottság tagja.

1945. november 4. Országgyűlési pótképviselővé választják az MKP Csongrád és Csanád vármegyei listájáról.

1946 – 1948. április: A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének (FÉKOSZ) alelnöke.

1946. április – 1948. január: Az MKP Csongrád Megyei Bizottságának első titkára.

1946. április 30. – 1947. július 25. Nemzetgyűlési képviselő.

1946. október 1. – 1948. június 14. Az MKP Központi Vezetőségének (KV) tagja.

1947. szeptember 16. – 1953. március 18. Országgyűlési képviselő.

1948. január – 1950. augusztus: Az MKP (1948. június 14-től: MDP) KV Falusi Osztályának (1948. májustól Agrárpolitikai Osztály, 1948. októbertől Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztály) vezetője.

1948. április – 1948. december: A FÉKOSZ elnöke.

1948. június 14. – 1954. május 30. Az MDP KV tagja.

1948. június 14. – 1950. augusztus: Az MDP KV Szervező Bizottságának póttagja, majd 1948. november 28-tól tagja.

1948. december – 1952. január: A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségének alelnöke.

1949. augusztus 23. – 1953. július 5. Az Elnöki Tanács tagja.

1950. augusztus – 1952. január 1. A földművelésügyi miniszter helyettese.

1952. január 1. – 1953: A Kiskunsági Állami Gazdaság igazgatója.

1953. – 1954. január: A Gyapottermelési Igazgatóság vezetője.

1954. január – 1956. október: Az MDP Budapest XVI. Kerületi Bizottságának első titkára.

1957 tavasz – 1960: A Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóságának vezetője.

1960–1961: A Ráckeresztúri Állami Gazdaság igazgatója.

1961–1963: A Kátai Állami Gazdaság igazgatója.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023