Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Művei

1922. október 31-én született, Szilsárkányban. Elvégezte a csornai polgári iskolát, majd a soproni evangélikus líceumot. 1941-től a budapesti József Nádor Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának hallgatójaként Bolyai majd Győrffy-kollégista. (Itt ismerkedett meg Szalaival .)

A német megszállás után a Békepárt megbízta a párt egyetemista tagozatának megszervezésével. Hamarosan letartóztatták és két évi fegyházra ítélték. 1944 novemberében megszökött és tagja lett a Kommunista Ifjúsági Szövetség hattagú Titkárságának. "Ugyanebben az időben közölte velem Orbán László, hogy figyelembe véve letartóztatásom alatti magatartásomat, és szökésemnél tanúsított bátorságomat, a párt Központi Vezetősége felvett a párttagok sorába." Részt vett röpcédulázásban.

1945. január 22-én a MADISZ alakuló ülésén vidéki titkárrá választották és ideiglenesen megbízták az oktatási ügyekkel. "Március eleje-közepe táján lehetett, azután már, hogy visszajöttem BácsKiskunból, ahol a MADISZ helyi szervezeteinek létrehozásán fáradoztam, amikor szólt a telefon a MADISZ-központban. (...) Gerő Ernő kéretett a Köztársaság térre, az akkori MKP-központba. Megkérdezte, hogy mennyi idő kellene ahhoz, hogy Debrecenbe induljak a földosztásban való részvételre. 'Egy óra' - válaszoltam." "A földreform befejeztével a MADISZ országos szervező titkáraként járom az országot, megyei és járási központokat szervezek. (...) 1946 március elején elküldenek az első hathónapos pártfőiskolai tanfolyamra." "A pártfőiskola után visszakerültem a MADISZ Központi Vezetőségének apparátusába, lényegében ugyanabba a beosztásba, ahonnan elkerültem." 1947-ben megnősült.

1947 végén "Kovács István, a [KV] Szervezési Osztály vezetője váratlanul közölte velem, hogy Gerő Ernő hívat. Izgatottan vártam a találkozást, a földosztásra indulás óta nem találkoztam vele. Amikor végre eljött a várva várt időpont, Gerő -a maga módján- röviden és kimérten közölte velem, hogy a Politikai Bizottság határozata értelmében az ipar és a közlekedés mellett hozzá tartozik a mezőgazdaság is, és szüksége lenne egy szakreferensre. Rám gondoltak. Ajánlatát minden megfontolás nélkül, igen nagy örömmel elfogadtam: részben azért, mert már nagyon elegem volt a MADISZközpontból és főleg az MKP Ifjúsági Titkárságából, részben, mert szerettem a mezőgazdaságot, és a szövetkezeti gondolat feltétlen hívének tartottam magam. Fogalmam sem volt arról, milyen méhkasba kerülök. Nem tudtam a Nagy Imrével előzőleg lefolytatott vitákról és önkritikájáról. Nagy Imrével személyes kapcsolatba addig nem kerültem, de messziről nagyon tiszteltem." "[...] részben Gerő Ernő referenseként a vezető szervek elé kerülő mezőgazdasági kérdésekkel foglalkoztam, részben pedig a Mezőgazdasági és Szövetkezeti Osztály megszervezésében vettem részt." "Az új osztály helyettes vezetőjeként kezdtem, Erdei Mihály lett a főnököm. [...aki] hamarosan átkerült az Állami Gazdaságok Főigazgatóságának vezetői posztjára, én pedig az osztály vezetője lettem."

Hegedüs András az ötvenes évek közepén

A KV 1950 május i ülésén KV-tag, KV Titkárság tagja és a KV Szervező Bizottság póttagja lett. "Amikor a Titkárság öntudatos tagjává lettem [1949 végén -Ny.A.], úgy gondoltam, hogy a Politikai Bizottság és a Központi Vezetőség tagjai csak akadályozzák a mi újra törekvésünket. Fiatal titánnak éreztem magam, aki kiválasztott." Az MDP II. kongresszusán (1951 február ) a Politikai Bizottság és a KV Szervező Bizottság rendes tagja lett. (Felesége ekkor az Élelmiszeripari Minisztérium főosztályvezetője.)

"1951 szeptemberében született meg a határozat arról, hogy önálló főhatóságként megalakul az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma (pár hónapig 'Állami Mező- és Erdőgazdaságok Minisztériuma' néven) és én kerülök az élére. Ezt a külvilág -joggal- nagy karriernek könyvelte el. Alig töltöttem be 29. életévemet, s már miniszteri kinevezést kaptam. Számomra azonban ez a döntés inkább a velem szembeni bizalmatlanság jelének tűnt. Tagja maradtam ugyan a legfelsőbb pártszerveknek (Politikai Bizottság, Titkárság), de kikerültem a központi pártapparátusból, melynek döntő szerepét az elmúlt évek során módomban állt tapasztalni." Előbb, november 3-tól mezőgazdasági miniszterhelyettes lett, miniszteri kinevezését 1952. január 5 -én kapta meg.

1953 júniusában tagja volt a Moszkvába meghívott magyar pártküldöttségnek. A KV 1953 június i ülésén megszűnt a KV Titkárság és a Szervező Bizottság, mindkét testületnek tagja volt. 1953. július 2 -án lemondott a kormány, új funkciójába két nappal később iktatták be. "Az én pozícióm sokkal szilárdabb, mint ezt megelőzően. A Minisztertanács első elnökhelyettese lettem Gerő Ernővel egyetemben, de helyzetemet az a döntés is erősíti, hogy a Földművelésügyi Minisztérium élére kerülök, melybe beolvad az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma. Kormányzati hatásköröm ezáltal többszörösére nőtt, emellett mint miniszterelnökhelyettes több más minisztériumot és állami intézményt is ellenőrzök."

1954. október 31 -ig volt földművelési miniszter, de ezután továbbra is első elnökhelyettesként vesz részt a kormányban. "Bár én elvesztettem a földművelésügyi tárca közvetlen irányítását, de ugyanakkor a Titkárság kibővült Matolcsi Jánossal, akihez fűződő szoros kapcsolatomról már előzetesen írtam, és a földművelésügyi miniszter Erdei Ferenc lesz, akivel ebben az időben jól együtt tudtam dolgozni."

A KV 1955 április ülésén Nagy Imre miniszterelnök utódjául jelölték. "Jelölésemkor négy ember hallatta szavát: Rákosi , Gerő , Andropov és Vorosilov. Mind a négyen, ha más-más szempontok alapján is, de javasoltak a miniszterelnöki posztra, illetőleg helyeselték a javaslatot, esetleg azon az alapon, hogy 'nincs jobb'. Nem voltam igazán politikus alkat, sem Rákosi , sem Gerő akik a hatalmi struktúra csúcsán álltak- nem féltették és ismerve engem nem is félthették tőlem a hatalmukat, és különösképp nem egzisztenciájukat és életüket. Nem álltam személyileg Nagy Imre mellé (1954 októberében nem kényszerültem színvallásra, Kínában voltam), a reformpolitika kérdéseiben mutattam ugyan némi 'megingást', de ezt paraszti múltam 'csökevényeinek' tudták be. 1955 márciusában és áprilisában -főleg azzal, hogy elvállaltam a miniszterelnöki funkciót-, reformellenes pozícióba kerültem, és bár az új politikai vonallal nem tudtam azonosulni, de úsztam az árral és szorgalmasan gyűjtöttem az igazolásokat az új politikai kurzus számára, bár ezek már akkor is gyenge érveknek tűntek és nem szolgáltattak alapul a megnyugvásra. Andropov és Vorosilov az újtípusú pártfunkcionáriust látták bennem, akit nem torzított el az emigráció s az itthoni illegalitás önemésztő és személyiségtorzító frakciózása. Naivul és kételkedés nélkül hittem a korabeli szovjet társadalom magasabbrendűségében, ugyanakkor képesnek mutatkoztam arra, hogy a pártfunkcionárius szintet meghaladóan áttekintsem a gazdasági életet. [...] Bizonyára nagy szerep jutott ebben a döntésben a 'hátha sikerül' vágású fatalista derűlátásnak, amit sok vonatkozásban máig sem nőttem ki, a büszkeségnek és a hiúságnak, hogy lám, hová jutottam, húsz éve még a marhákat terelgettem a keskeny legelőkön, s most íme miniszterelnöknek jelölnek, s persze szerepet játszott a feltételezés, hogy talán jobban meg tudom oldani ezt a nehéz feladatot, mint más." 1955. április 18 -án a Minisztertanács elnökévé választották. Egyebek mellett ő írta alá a Varsói Szerződést magyar részről.

Küldöttség utazik Jugoszláviába 1956 októberében (Gerő Ernő, Hegedüs András, Kádár János, Apró Antal, Kovács István)

1956. október 24 -ig volt a Minisztertanács elnöke. Október 23-án sötétedés előtt "Gerő négyszemközt megkérdezi, mit szólnék, ha át kellene adnom a miniszterelnöki posztot Nagy Imrének, de első miniszterelnökhelyettes maradnék. Nem tiltakozom, magamban még örülök is, hogy így a felelősség lekerül a vállamról." "25-én reggel [...] formálisan ugyan a PB tagja vagyok még és miniszterelnökhelyettes, de konkrét érdemi döntésekre már nincs tényleges befolyásom. Hasonló helyzete van Gerőnek is, de mégis, egyszerűen a jelenlétünk is akadályozza azt, hogy gyökeres politikai változás következhessen be [...]" "Október 25 -ig vagyok a Minisztertanács elnökhelyettese, ezt követően 28 -ig megmarad a KV- és PB-tagságom, de a kormányban nem viselek tisztséget." "Néhány napig összekötőként működtem a PB és a Katonai Bizottság között."

1956. október 28 -án "a PB a reggeli órákban ülésezett Nagy Imre nélkül, akiről úgy tudtuk, hogy a szovjet nagykövetségen Mikojánnal és Szuszlovval tárgyal. Úgy 11 óra tájt visszaérkezett és közölte, hogy az SZKP Elnöksége a vezetés teljes átalakítását és mindazoknak a kihagyását javasolja, akik diszkreditálták magukat. [...] Először Nagy Imre majd Jurij Andropov is felvetette, hogy az adott helyzetben az lenne a legokosabb, ha Gerővel , Pirossal és Batával egy időre a Szovjetunióba távoznánk. Ezt én őszintén szólva örömmel fogadtam. Akkor már öt gyermekem volt, egyetlen lányunk -Zsuzsa- 1953-ban született, s a hatodik útban, semmi értelmét nem láttam annak, hogy felkoncoltassam magam családommal együtt, az akkori tömeghangulat Gerő és Piros után elsősorban ellenem irányult. Előttem semmilyen más kiút nem állt, mert az én múltammal Nagy Imrének még akkor sem tudnék segíteni, ha nagyon akarnék. Ugyanakkor Nagy Imre ellen szervezkedni sem lennék képes és nem is akarnék, hiszen éreztem - ha küzdöttem is ezen érzés ellen -, hogy az igazság inkább az ő oldalán áll, mint az enyémen. Így lényegében örömmel fogadtam e javaslatot... úgy gondoltam, hogy Nagy Imre meg tudja szilárdítani a hatalmat és Kádár János ebben tud segíteni neki. Ellentétben velem, aki a fegyveres felkelés tagjainak és vezetőinek szemében tüske vagyok és az is maradok, különösen most, hogy még a szovjet csapatok behívásának az ódiuma is rám hárult. Ebben a helyzetben az az egyedüli racionális megoldás maradt, hogy a családommal együtt emigrációba menjek a Szovjetunióba."

Értékelése 1956-ról

Az emigrációban "egyre határozottabban felismertem, hogy egyszer és mindenkorra alkalmatlannak bizonyultam vezető politikai szerepre, de úgy gondoltam, hogy ettől még lehetek vezető ideológus."

1958-ban "hazatérésemkor a párt nevében Fehér Lajos fogadott. Kijelentette, hogy elvesztettem a személyem iránti bizalmat, de módot kívánnak adni, hogy visszaszerezhessem azt. Kérésemnek eleget tesznek, és engedik, hogy tudományos tevékenységet folytassak." Előbb a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozott, majd 1962-től a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, 1963-tól az MTA Szociológiai Kutatócsoport igazgatója, 1969-ben az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoport főmunkatársa.

"Részt vettem a Nyers Rezső vezette reformbizottság munkájában, amelyben a demokrácia munkacsoportot vezettem. [...] A bürokratikus hatalom és a társadalmi uralom, kontroll dichotómiája világosan tetten érhető ebben a koncepcióban. Bürokráciafelfogásomat, az egész társadalmi kontrollt feszegető gondolataimat egyre ingerültebben fogadták. Lényegében a pártból történt 1973-as kizárásom is ennek a következménye. [...] bíztam egyfajta felvilágosult abszolutizmusban. Gondolkodásomban fordulat 1976-1980 táján következett be, amihez hozzájárult a pártból való kizárásom és állásvesztésem. [...A nyolcvanas évek elején] kerestem a lehetőséget, hogy párbeszéd alakuljon ki a hatalom és a csenevész, önálló, alulról szerveződő mozgalmak között. A Dialógus esetében félsikert értem el. [...] A demokratikus ellenzék és a hatalom között is igyekeztem közvetíteni, de ez teljes fiaskóval járt [...]"

1988 októberétől -kérés nélkül- nyugdíjas tanácsadóból nyugdíjas miniszterelnökké minősítették. Emellett tanított a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.

További forrás

Kommunizmuskutató Intézet

1922. október 31-én született Szilsárkányban (Sopron vm.) középbirtokos parasztcsaládban. Apját korán elvesztette. Elemi iskolába szülőfalujában járt, a polgári iskolát és a gimnázium ötödik osztályát Csornán végezte, majd a soproni evangélikus líceumban érettségizett. Ezt követően sikerrel pályázott a Turul Szövetség parasztfiatalok továbbtanulását támogató ösztöndíjára, s 1941. szeptemberben a fővárosi Bolyai Kollégium (1942-től Györffy István Kollégium) tagjaként 1941-ben beiratkozott a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karára; itt három évfolyamot végzett.

Diákévei alatt Györffy-kollégistaként került kapcsolatba a baloldali ifjúsági mozgalmakkal. 1943-ban belépett az ekkor Békepárt néven tevékenykedő illegális kommunista pártba. A német megszállás után a párt ifjúsági ügyeivel foglalkozott, tagja lett a Kommunista Ifjúsági Szövetség Titkárságának. 1944 augusztusában letartóztatták, novemberben két év fegyházra ítélték, ám a hónap végén – a Margit körúti fegyház evakuálásakor – sikerült megszöknie.

1945 januárjában a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) első, már a főváros pesti oldalán tartott tanácskozásán vidéki titkárrá választották (megbízták az oktatási és kulturális ügyek felügyeletével is), majd az országos vezetőség áprilisi megalakulásakor ő lett az országos szervezőtitkár. (A MADISZ a kommunista párt befolyása alatt működött, de formálisan „egységes” ifjúsági szövetségként kívánt fellépni.) Ezzel párhuzamosan tavasszal és kora nyáron ő volt a földreform miniszteri biztosa Zemplén, majd Sopron vármegyében. 1945 nyarán Dunántúl képviselőjeként hívták be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Ideológiai képzését elősegítendő, 1946 tavaszán elvégezte a három hónapos pártiskolai tanfolyamot.

Politikai pályája 1947 végétől kezdett meredeken felfelé ívelni, azt követően, hogy a párt második embere, a gazdaság ügyeit legfelső szinten irányító Gerő Ernő maga mellé vette a mezőgazdasági kérdések szakreferensének. Nem meglepő, hogy 1948 késő tavaszától az Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége (MKP KV) – ekkoriban még a formálódás állapotában lévő – apparátusába is bekerült: előbb a Szövetkezetpolitikai Osztályon, majd, az átszervezések után, a Mezőgazdasági és Szövetkezet(politika)i Osztályon volt helyettes vezető, illetőleg vezető.

1950 késő tavaszán már a párt legbelső köreibe is bebocsátást nyert: a KV május végi ülésén kooptálták a testületbe, egyúttal beválasztották a Titkárságba és póttagként a nagy informális hatalommal bíró Szervező Bizottságba is. A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) II. kongresszusán, 1951. március elején a KV Politikai Bizottsága (a formális irányító testület) és a KV Szervező Bizottsága rendes tagja lett. Az állampártban ezzel – a fő organizátor Gerő és persze az „első számú” vezető, Rákosi mellett – ő lett az erőltetett, szovjet mintájú iparosítás, illetőleg az ennek alárendelt és a fejlesztési forrásokat biztosító – s nem mellesleg a parasztságot végletesen megnyomorító – agrárpolitika kulcsfigurája. Az apparátus részéről ő irányította az erőszakos téeszesítés első nagy hullámát. Állami tisztségei megfeleltek ez utóbbi feladatának: 1951. novembertől a földművelésügyi miniszter helyettese, 1952. januártól az állami mező- és erdőgazdaságok minisztere volt.

Csakis apparátusbeli súlya magyarázza, hogy tagja lehetett annak a legmagasabb szintű pártdelegációnak, amelyet a szovjet párt legfelső vezetése Moszkvába rendelt. Ezen a „tárgyaláson” osztották újra a magyar állami vezetés kulcspozícióit: a szovjetek által jól ismert Nagy Imre lett a miniszterelnök, s első helyettesként mellé rendelték az ifjú Hegedüst, aki ráadásul megkapta a földművelésügyi tárcát. (Ennek értelmében tehát neki, az erőszakos kollektivizálás exponensének kellett volna vezényelnie az „új szakasz” enyhébb agrárpolitikáját.)

1955 áprilisában felért az egyik legmagasabb csúcsra. Nagy Imre bukása és leváltása után a Minisztertanács elnökévé nevezték ki; ezzel ő lett Magyarország legifjabban hivatalba került miniszterelnöke – 32 és fél éves volt ekkor.  Mindjárt utazhatott is Varsóba, hogy (Bata István honvédelmi miniszter társaságában) aláírja a Varsói Szerződés alapító okmányát. A „varsói paktum” teremtette meg a szovjet hadsereg további magyarországi állomásoztatásának jogalapját, amely az osztrák szuverenitás az évi elnyerésével megszűnt (az 1947-es párizsi béke értelmében a szovjet csapatok az ausztriai utánpótlás biztosítására állomásozhattak az országban). Hegedüs miniszterelnöksége visszatérést jelentett az 1953. július előtti gazdaságpolitikához: ismét a nehézipar erőltetett fejlesztése kapott elsőbbséget, megint szigorították a beszolgáltatási rendszert, újrakezdték a téeszesítési kampányt.

A KV 1956. júliusi ülésén, Rákosi leváltása után a szovjet pártvezetés küldötte, Anasztaz Mikojan felajánlotta neki (igaz, Kádár Jánosnak is), hogy vegye át az első titkári posztot, ám Hegedüs sem élt a lehetőséggel.

A forradalom kirobbanásának másnapján, 1956. október 24-én a KV (amelynek erre természetesen nem volt jogi felhatalmazása), leváltotta a Minisztertanács éléről, ám Nagy Imre helyetteseként október 27-ig tagja maradhatott a kormánynak. Tagja maradt a párt legfelső vezetésének is, néhány napig ő volt az összekötő a PB és a KV Katonai Bizottsága között. Az ő nevéhez fűződik a statárium kihirdetése, sőt 28-án visszadátumozott miniszterelnöki ellenjegyzésével vállalta a ténylegesen kérelmező Gerő helyett a politikai felelősséget a szovjet csapatok október 23-i Budapestre hívásáért. Október 28-án a tömegharag elől – más kompromittálódott vezetőkkel (és családjával) együtt – Moszkvába távozott.

A szovjet fővárosban a moszkvai pártelnökség válságtanácskozásain az ő neve is felmerült egy lehetséges magyar ellenkormány tagjaként, de a mindent eldöntő november 3-i ülésén már nem volt ott a magyar vezetők között. 1957 elejétől tudományos munkába kezdett a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Filozófiai Intézetében; érdeklődése a szociológia felé fordult. Volt eszme- és vezetőtársaitól fokozatosan eltávolodott. (Közben itthon Kádárék először eltávolították az új állampártból, de 1957 februárjában mégis visszakapta párttagságát. Az 1957. május elejére összehívott országgyűlés ugyanakkor megfosztotta – még MDP-színekben szerzett – parlamenti mandátumától.)

1958 szeptemberében tért vissza Magyarországra. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Közgazdaságtudományi Intézetében folytatta kinn megkezdett munkáját. 1962-ben már fontos állami tisztséget is kapott: kinevezték a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesévé. 1963-tól az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának (ez volt a magyar szociológia első intézményes műhelye) igazgatója, és a Valóság című folyóirat főszerkesztője lett. Ebben az évben szerezte meg a közgazdaságtudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Főszerkesztői tisztéből ugyan 1965 tavaszán leváltották, de 1966-tól taníthatott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (MKKE, közkeletű nevén: Közgáz).

A ’60-as évek elejétől részt vett a gazdasági mechanizmus reformját előkészítő bizottságok munkájában. Szociológusként elsősorban gazdaság- és agrárpolitikai kérdésekkel, munka- és gazdaságszociológiai kutatásokkal foglalkozott. Tanulmányozta az államszocializmus társadalmi szerkezetét, szó emelt a bürokrácia reformjának szükségessége mellett.

1968-ban, egyrészt „revizionistának” bélyegzett tudományos nézetei, publikációi, másrészt a Csehszlovákia megszállását elítélő álláspontja miatt leváltották kutatócsoportjának éléről, és az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoportjához helyezték át. Jegyezzük meg, hogy 12 évvel korábban ő maga kért a prágaihoz hasonló, csak jóval súlyosabb következményekkel járó szovjet intervenciót!

1973-ban az Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága (MSZMP PB) határozatot hozott „néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről”, és 1973 májusában az úgynevezett „filozófusperben” revizionizmus vádjával elítélték: kizárták a pártból s elbocsátották állásából.

1973 és 1974 között a Kontakta Alkatrészgyár, valamint a Taurus Gumiipari Vállalat gazdasági tanácsadója volt, szerződései lejárta után 1975-ben nyugdíjazták.

Az 1970-es évek közepétől–végétől tudatosan szembehelyezkedett a Kádár-rendszerrel, az akkor szerveződő demokratikus ellenzéki mozgalmak megbecsült vezetőjének számított, jóllehet formálisan egyik csoporthoz sem kötődött. Tudatosan vállalt és elméletileg megalapozott politikailag másképp gondolkozó szerepkörben elemezte a „létező szocializmust” és annak kádári rendszerét. Az 1980-as években nagy feltűnést keltett a Szabad Európa Rádió műsorában több részletben sugárzott életútinterjúja. 1988-tól, már nyugdíjasként, újra taníthatott a Közgázon.

1986 decemberében részt vett az illegális ’56-os konferencián, majd 1988 decemberében előadást tartott a Széchenyi István Szakkollégium és Társadalomtudományi Klub első legális és nyilvános ’56-os konferenciáján. 1988-ban az MKKE címzetes egyetemi tanára lett.

1999. október 23-án halt meg Budapesten.

Életút, tisztségek:

1943 nyarától a Békepárt, 1944. novembertől a Magyar Kommunista Párt (MKP), 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1957. februártól a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1945. január 22. – 1945. április 23. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) vidéki titkára, az oktatási és kulturális ügyek felelőse.

1945. április 23. – 1947. december: A MADISZ országos szervezőtitkára.

1945. június 24. – 1945. november 29. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. 

1946. március – 1946. augusztus: Elvégzi a hat hónapos pártiskolát.

1947. február 6. – 1947. július 25. Nemzetgyűlési képviselő.

1947 végétől: Gerő Ernő szakreferense mezőgazdasági kérdésekben.

1948. május 20. – 1948. október: Az MKP Központi Vezetősége (KV) Szövetkezetpolitikai Osztályának helyettes vezetője, majd vezetője.

1949. június 8. – 1957. május 9. Országgyűlési képviselő.

1948. október – 1950. augusztus: Az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztályának helyettes vezetője.

1950. augusztus – 1951. november 3. Az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Osztályának vezetője.

1950. május 31. – 1956. október 28. Az MDP KV tagja.

1950. május 31. – 1951. március 1. Az MDP KV Szervező Bizottságának póttagja.

1950. május 31. – 1953. június 28. Az MDP KV Titkárságának tagja.

1951. március 1. – 1956. október 28. Az MDP KV Politikai Bizottságának tagja.

1951. március 1. – 1953. július 4. Az MDP KV Szervező Bizottságának tagja.

1951. november 3. – 1952. január 5. Földművelésügyi miniszterhelyettes.

1952. január 5. – 1952. június 6. Az állami mező- és erdőgazdaságok minisztere.

1952. június 6. – 1953. július 4. Az állami gazdaságok és erdők minisztere.

1953. július 4. – 1955. április 18. A Minisztertanács első elnökhelyettese.

1953. július 4. – 1954. október 30. Földművelésügyi miniszter.

1955. április 18. – 1956. október 24. A Minisztertanács elnöke.

1956. október 24. – 1956. október 27. A Minisztertanács első elnökhelyettese.

1956. október 26. – 1956. október 28. Az MDP KV Rendkívüli Bizottságának (Direktóriumának) tagja.

1957 – 1958. szeptember: A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Filozófiai Intézetének főmunkatársa.

1958. október – 1961: A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa.

1961 – 1963. december 9. A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese.

1964. január – 1968. szeptember: Az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának igazgatója.

1964. január – 1965. tavasz: A Valóság című folyóirat főszerkesztője.

1966–1968: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) oktatója.

1967. november 7. Megkapja a Szocialista Magyarországért Érdemrendet.

1968. október – 1973. május: Az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoportjának főmunkatársa.

1973–1974: Vállalati gazdasági tanácsadó.

1982–1988: Az MKKE oktatója.

1990–1999: A Munkásakadémia alapító elnöke.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023