Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

Kertész, a túrkevei Búzakalász Tsz. elnöke, minisztériumi főosztályvezető, majd az FM pártbizottságának titkára.

Az MSZMP KB tagja volt 1957. február 26. és 1966. december 3. között.

 

Kommunizmuskutató Intézet

1921. szeptember 29-én született Túrkevén (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) egy hétgyermekes mezőgazdasági idénymunkás és kubikos családjában. Hat elemi iskolai osztályt végzett. Fiatal éveiben együtt dolgozott apjával, 1935-től szőlőmunkás volt Kecskeméten. 1938-ban gyalog Budapestre ment, ahol egy budai kertészetben dolgozott. A háború idején több alkalommal teljesített frontszolgálatot, 1944 novemberében szovjet hadifogságba esett. Csak 1947 decemberében térhetett vissza Magyarországra. Újra kertészként dolgozott Túrkevén.

1948 elején lépett be a Magyar Kommunista Pártba, elvégezte az egy hónapos pártiskolát, s a helyi pártszervezet propagandistája lett. Az év őszén megbízták a helyi mozi üzemeltetésével is.

1949 őszén Zsámbékra, az akkor megnyíló Mezőgazdasági Akadémiára küldték, ahol egy időben volt hallgató és politikai előadó, és a tanulmányi osztályt is vezette. 1950 őszétől az akkor a fővárosban működő Magyar Agrártudományi Egyetemen (MAE) lett tanársegéd (ekkor nyolc elemi iskolai osztálya volt). Szakérettségit tett, majd adjunktus lett. Ráadásként novemberben őt állították az egyetem pártbizottságának élére. Igazi rákosista villámkarriert csinált: minden képesítés nélkül oktathatott egy felsőoktatási intézményben, 30. életévét sem töltötte be, amikor a helyi teljhatalommal járó párttitkári tisztségbe került. 1951-től a Pártfőiskolára járt.

1953-ban áthelyezték a Földművelésügyi Minisztériumba (FM): előbb miniszteri titkárt, majd 1954 januárjában minisztériumi párttitkárt csináltak belőle. Aztán visszaküldték szülővárosába; ahogyan a korabeli sajtó fogalmazott, „a párt hívó szavára most újabb elvtársak jelentkeznek falusi párt- és gazdasági munkára”. Ekkor ugyanis a párt Központi Vezetősége „a falusi munka megjavítására” jelentős káderátcsoportosítást hajtott végre. Az iránymutatás szerint „még az 1955. év folyamán 1200 vezetésben jártas, szervezőképes, politikailag szilárd, tehetséges elvtársat kell küldeni városból a falusi párt- és gazdasági munka megjavítására, a legfontosabb területekre: termelőszövetkezetekbe, gépállomásokra és állami gazdaságokba”. Így lett K. Nagy a túrkevei Harcos Termelőszövetkezet elnöke. Itt közelről tapasztalhatta a voluntarista agrárpolitika anomáliát, életidegenségét, a felső vezetés részéről a korrekcióra való készség teljes hiányát.

A forradalom leverése után azonnal csatlakozott a Magyar Szocialista Munkáspárthoz (MSZMP). 1957 februárjában, az Ideiglenes Központi Bizottság kibővítésekor az elsők között merült fel a neve a „vidéki káderek” között. Egyike lett azoknak, akikkel ekkor kiegészítették a megalakulásakor 21 tagú testületet. Júniusban, az MSZMP országos értekezletén tagja lett a Központi Bizottságnak.

1958 tavaszáig maradt tsz-elnök, akkor visszahelyezték a minisztériumba, az újrakezdett kollektivizálás idején kulcsfontosságú Szövetkezetpolitikai Főosztály élére. 1962-ben újra ő lett a pártbizottság titkára, aztán megint a főosztályt vezette. 1967 tavaszán, az agrárirányítás rendszerének átalakításakor, az akkor felállított mezőgazdasági érdekképviseleti szerv, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa főtitkára lett. A hatvanas években elvégezte a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet, 1966-ban még kandidátusi fokozatot is szerzett.

1972–1973-ban a pártközpontban foglalkoztatták, azután, immár harmadszor, három évre ismét a minisztérium pártbizottságának élére állították. Pályafutásának záróakkordjaként a minisztérium információs központját vezette.

1981. augusztusban ment nyugdíjba. Ezt követően is aktív maradt, járta a falvakat. 2000 májusában halt meg.


Életút, tisztségek

1945-től Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1949. szeptember – 1950. augusztus: A Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia hallgatója és politikai oktatója.

1950. szeptember – 1951. szeptember: A Magyar Agrártudományi Egyetemen hallgató, tanársegéd, adjunktus, a pártbizottság titkára.

1951. szeptember – 1953. június: A Pártfőiskola hallgatója.

1953. június – 1954. január: A Földművelésügyi Minisztériumban (FM) miniszteri titkár.

1954. január – 1955. június: Az MDP Földművelésügyi Minisztériumi Bizottságának titkára.

1955. július – 1958. tavasz: A túrkevei Harcos (1957 elejétől Búzakalász) Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke.

1957. február 26. – 1957. június 29. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának tagja.

1957. június 29. – 1970. november 28. Az MSZMP Központi Bizottságának (KB) tagja.

1958. január 1. – 1967. április 22. A Termelőszövetkezeti Tanács tagja.

1958. április 29. – 1962. február: Az FM Szövetkezetpolitikai (Termelőszövetkezeti) Főosztályának vezetője.

1962. február – 1965. február: Az MSZMP Földművelésügyi Minisztériumi Bizottságának titkára. 

1965. február – 1967. április 14. Az FM Termelőszövetkezeti Főosztályának vezetője.

1959. január 20. – 1962. november 24. Az MSZMP KB Mezőgazdasági Bizottságának tagja.

1966. december 3. – 1985. március 28. Az MSZMP KB mellett működő Szövetkezetpolitikai Munkaközösség tagja.

1967. április 14. – 1967. április 22. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Termelőszövetkezeti Főosztályának vezetője.

1967. április 22. – 1972. március 31. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának főtitkára.

1972. április – 1973. május: Az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályának alosztályvezetője.

1973. május – 1976. május: Az MSZMP Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumi Bizottságának titkára.

1976. május – 1981. augusztus: A MÉM Információs Központjának (Agroinform) főigazgatója.

1981. augusztus 17. Megkapja a Szocialista Magyarországért Érdemrendet.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023