Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1914. január 25-én született Szendrőládon. Édesapja tanító volt, ő maga is a pedagógusi pályára készült. 1936-ban egyetemi tanulmányait befejezve tényleges katonai szolgálatba vonult be.

Hivatásos katona lett. Részt vett a háborúban, de idővel szembefordult a rendszerrel: 1944-ben megszökött és szülőfalujába ment. Ott csatlakozott a szovjet csapatokhoz. Részt vett az új magyar hadsereg szervezésében. 1947-ig a határőrségnél teljesített szolgálatot. 1946-ben belépett a kommunista pártba. 1947-49-ben a Kossuth Akadémia ezredparancsnoka volt, 1950-ben a magyar néphadsereg ezredesévé, majd 51-ben vezérőrnaggyá léptették elő. Moszkvában tanult a katonai akadémián. 1956 után az Egyesített Tiszti Iskola parancsnoka lett. 1961-től a HM kiképzési főcsoportfőnöke. 1962-ben altábornaggyá és honvédelmi miniszterhelyettessé, majd 1963 decemberében a honvédelmi miniszter első helyettesévé léptették elő. 1963 februárjától a Hajdú-Bihar megyei választókerület országgyűlési képviselő lett.

Az MSZMP VIII. kongresszusán a KB póttagjának választották. 1966. július 2-án meghalt.

 

Kommunizmuskutató Intézet

Szendrőládon (Borsod vm.) született 1914. január 25-én. Édesapja igazgató-tanító volt a helyi római katolikus elemi iskolában, később Miskolcon. A gimnáziumi érettségi után pedagógusnak készült, elvégezte a (debreceni Tisza István Tudományegyetem?) Bölcsészettudományi Karát.  

1936 őszén bevonult tényleges katonai szolgálatra: tartalékos tiszti tanfolyamot végzett a Miskolcon. Ezt követően hivatásos katonatisztként szolgált, 1936. novembertől 1943. augusztusig a 13. gyalogezrednél a tartalékos tiszti iskola parancsnoka volt. 1943. augusztustól egy évig a Honvéd Képességvizsgáló Intézetben szolgált. 1944. szeptember elején az erdélyi hadszíntérre vezényelték; december közepén főhadnagyként szovjet hadifogságba esett. 1945 márciusában szolgálatra jelentkezett a németek elleni harcokra, zászlóaljparancsnokként Ausztriába küldték egységével, de tényleges hadműveletekben nem vett részt.

1946-ban belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1946–47-ben zászlóaljparancsnokként szolgált az új hadseregben, ekkor már őrnagyi rendfokozatban. 1947 nyarától 1949 májusáig a Honvéd Kossuth Akadémián (fegyvernemi tiszti iskolán) volt zászlóalj-, majd ezredparancsnok. 1949. augusztustól 1955. májusig a Honvédelmi Misztérium Lövész Harckiképzési és Testnevelési Csoportfőnökségén szolgált, előbb önálló előadóként, majd csoportfőnökként. Jelentős munkát végzett a katonák és tisztek képzésében és nevelésében. 1950-ben ezredessé lépett elő, majd 1951 őszén megkapta tábornoki (vezérőrnagyi) kinevezését.

1955 őszétől Moszkvában a Vorosilov Vezérkari Akadémián tanult. A Magyar Dolgozók Pártja felső vezetése, a tervezett haderőreformra készülve, 1956 szeptemberében őt jelölte a felállítandó  hadsereg mint legnagyobb seregtest parancsnokhelyettesének (törzsfőnökének). A forradalom leverése után Köteles pályája az 1957. február–márciusában megalakult Egyesített Fegyvernemi Tiszti Iskolán (1958-tól Egyesített Tiszti Iskola) folytatódott. Ő lett az iskola első parancsnoka. 1961 végén a Honvédelmi Minisztérium kiképzési csoportfőnökévé nevezték ki, a legmagasabb pozícióban szolgálhatta a tisztképzés ügyét. 1962-ben altábornaggyá és egyúttal honvédelmi miniszterhelyettessé nevezték ki. Egy évvel később ő lett a miniszter első helyettese.

Alighanem ő volt az egyedüli a Néphadsereg akkori tábornoki karában, aki tudományegyetemi végzettséggel rendelkezett. A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusán póttagként bekerült a Központi Bizottságba. 1963 februárjában országgyűlési képviselővé is megválasztották.

1966. július 1-jén halt meg Budapesten.  Katonai tiszteletadással temették a Fiumei úti temetőben.

Életút, tisztségek:

1946-tól a Magyar Kommunista Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) tagja.

1950. augusztus 1. – 1955. május: A Honvédelmi Minisztérium Testnevelési és Harckiképzési csoportfőnöke.

1951. november 7. Kinevezik vezérőrnaggyá.

1955. február 10. – 1956. október: A Vorosilov Vezérkari Akadémia hallgatója.

1957. március – 1961. december: Az Egyesített Tiszti Iskola parancsnoka.

1961. december – 1966. július 1. A Magyar Néphadsereg kiképzési főcsoportfőnöke.

1962. február 15. – 1966. július 1. A Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnökhelyettese.

1962. április 4. Kinevezik altábornaggyá.

1962. június 11. – 1966. július 1. A Tudományos és Felsőoktatási Tanács tagja.

1962. november 24. – 1966. július 1. Az MSZMP Központi Bizottságának póttagja.

1963. március 21. – 1966. július 1. Országgyűlési képviselő.

1963. december 9. – 1966. július 1. A honvédelmi miniszter első helyettese.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023