Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához (1989)

1900. július 24-én, Budapesten született. Diákként tagja volt a Gallilei Körnek. 1917-ben belépett a szociáldemokrata pártba. A tanácsköztársaság alatt üzemi munkástanács-tag, majd a Vörös Hadsereg századparancsnoka.

Az összeomlás után Bécsbe menekült, tagja lett az osztrák szociáldemokrata pártnak. 1922-től a bécsi egyetemen tanult, részt vett a Világosság csoportban. Részt vett az 1934. február 12-16-i bécsi felkelésben. A vereség után Ernst Fischer csoportjával együtt csatlakozott az Osztrák Kommunista Párthoz, melynek rövidesen KB-tagja lett. 1936-ban hathavi börtön után kiutasították Ausztriából. 1938 márciusa után tért haza, itt az SZDP-ben tevékenykedett. 1944. március 19. után munkatáborba hurcolták.1945 április 1-től az SZDP értelmiségi titkára, és az Országos Vezetőség tagja. Kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár volt. 1947. január 27-én a két munkáspárt ekkor létrehozott Tervegyeztető Bizottságának társelnöke volt Berei Andorral. 1947. június 11-től az Országos Tervhivatal elnöke, államtitkári tisztét továbbra is megtartotta. 1948 elejétől az Ipari Minisztérium államtitkára is. Mivel a miniszterelnök-helyettes Szakasits csak névlegesen állt az Ipari Minisztérium élén, Vajda volt a minisztérium tényleges vezetője.

1948. március 10 -től a pártegyesülésig tagja volt az MKP-SZDP közös PB-nek. Az MDP I. kongresszusán (1948 június ) a Politikai Bizottság tagja lett. 1948-tól a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított is, és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében is részt vett. 1949. június 11 -ig volt az Országos Tervhivatal elnöke államtitkári rangban, ezután belkereskedelmi minisztériumi államtitkár.

1950. augusztus 16 -án Marosánnal , Révésszel és más volt baloldali szociáldemokratákkal együtt letartóztatták, 1951-ben elítélték. 1956-ban rehabilitálták és visszaállították a párttagságát.

1957 szeptemberétől a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tanszékvezető tanára. 1963-ban megszerezte a közgazdaságtudományok doktora fokozatot és ugyanebben az évben a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. 1965-ben ment nyugdíjba.

A KB Közgazdasági Munkaközösség tagja, részt vett Nyers 'agytrösztjében a gazdaságirányítási rendszer reformjának előkészítésében. 1969. augusztus 30-án ausztriai előadókörútján hirtelen érte a halál.

További forrás

 

Kommunizmuskutató Intézet

1900. július 24-én született Budapesten, polgári családban. 1917-ben maturált, majd magántisztviselőként helyezkedett el: dolgozott Amszterdamban és Bécsben is. Az első világháború éveiben rendszeres látogatója volt a Galilei Kör előadásainak.

1917-ben lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba (MSZDP), „szocdem” párttagként vett részt az első kommunista diktatúra, a Tanácsköztársaság működtetésében, annak vörös hadseregében is szolgált. A bukást követően – számtalan magyar kommunistához hasonlóan – Bécsbe emigrált. Az osztrák fővárosban Kunfi Zsigmond köreihez tartozott, tevékenyen részt vett a kommunisták és a szocdemek által létrehozott Világosság-csoport munkájában. Az 1920-as, ’30-as években Bécsben élt, közgazdász oklevelet szerzett, részt vett baloldali sztrájkok, tüntetések szervezésében. 1936-ban illegális kommunista tevékenység miatt letartóztatták, és kiutasították az országból, 1938-ban tért haza. Ismertsége ekkortól datálható Marosán Györggyel.

1944-ben munkatáborba hurcolták, ám sikerült megszöknie. Hazánk szovjet megszállását követően az MSZDP (1939-től SZDP) központjában végzett politikai munkát, rendszeresen publikált a párt folyóirataiban: a Szocializmusban, valamint a Népszavában. A koalíciós években minisztériumi pozíciót kapott: annak ellenére, hogy semminemű előképzettséggel nem rendelkezett, kinevezték a Kereskedelmi- és Szövetkezetügyi Minisztérium államtitkárának. Kinevezése annak volt nagyban köszönhető, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet vezetése komolyan támogatta az SZDP-t, de leginkább a Magyar Kommunista Pártot. 1947-ben feljebb lépett a politikai ranglétrán, az Országos Tervhivatalba vezényelték, amely kiemelt szervet 1949 késő nyaráig vezette.

Az SZDP balszárnyához tartozó politikus támogatta a két munkáspárt egyesülését. 1948 júniusában a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának (MDP PB) tagjának választották. A szűk döntéshozó szervnek 1950-ig volt tagja. PB-tagságával párhuzamosan az Iparügyi Minisztériumban, valamint a Belkereskedelmi Minisztériumban is államtitkári tisztet látott el.

1950 augusztusában azonban „megfordult vele a világ”: az Államvédelmi Hatóság letartóztatta. Ez a hatalomba formálisan beengedett, ám „édestestvérnek” el nem fogadott szocdemek elleni leszámolások időszaka volt, amely őt sem kerülte el. Feleségét kitelepítették, őt pedig a Szakasits Árpád és társai koholt per harmadrendű vádlottját életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. A Sztálin halálát követő viszonylagos enyhülés éveiben, 1956. március 29-én büntetése félbeszakításával kiszabadult. Az év nyarán rehabilitálták.

A Kádár János vezette Magyar Szocialista Munkáspárt „komolyan” nem számolt vele, egyetemi tanárként alkalmazták, illetve Nyers Rezső mellett a közgazdasági reformbizottság egyik munkatársa lehetett.

Egy előadókörútja közben, 1969. augusztus 30-án, Bécsben érte a halál.

Életút, tisztségek:

1917-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 1948. júniustól a Magyar Dolgozók Pártja, 1956. novembertől a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja.  

1934 – 1936: Az osztrák forradalmi szocialista mozgalom résztvevője.

1945. augusztus 20. – 1947. február: Az SZDP pártvezetőségének tagja.

1945. november 4. – 1953. május 17.: Nemzetgyűlési (1947től) országgyűlési képviselő.

1945 – 1946: A Kereskedelmi- és Szövetkezetügyi Minisztérium államtitkára.

1947. július 18. – augusztus 1.: Az Országos Tervhivatal alelnöke

1947. augusztus 1. – 1949. május 1. Az Országos Tervhivatal elnöke.

1948. február 26. – november 13.: Az Iparügyi Minisztérium adminisztratív államtitkára.

1948. június 14. – 1950. augusztus 16.: Az MDP PB tagja.

1949. június 11. – 1950. augusztus: A Belkereskedelmi Minisztérium államtitkára.

1956. szeptember – 1965. augusztus: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanára.

Az Év Honlapja Minőségi díj 2023Az Év Honlapja Különdíj 2023